ondernemingsgegevens:

The Foresthouse

BV Change IT

Gentbos 10

9820 Bottelare

www.theforesthouse.be

hello@theforesthouse.be

+32(0)472 31 43 95

BE 0479 226 025

algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van The Foresthouse.

Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. The Foresthouse behoudt zich het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door The Foresthouse erkend.

Veilig betalen

Voor veilige online betalingen werkt theforesthouse.be samen met het gekende bedrijf Mollie. Als internationaal bedrijf op gebied van online betalen bij e-commerce garandeert Mollie u een 100% veilige afhandeling.

Of u nu bancontact, visa of een andere methode kiest, de transactie gebeurt steeds via een met verschillende firewalls beveiligde site rechtstreeks tussen Mollie en de koper. Noch theforesthouse.be noch derden krijgen uw kaartnummer of andere informatie te zien. Mollie verifieert o.a. de geldigheid van uw kaart, kaartnummer en toegangsrechten van uw kredietkaart en geeft bericht aan theforesthouse.be wanneer alles in orde is en de betaling zal uitgevoerd worden.
Zo wordt uw bestelling onmiddellijk bevestigd en kan overgegaan worden tot verzending van de bestelling.

U kan probleemloos betalen met:

 • Bancontact/Mister Cash
 • Visa
 • Mastercard
 • American Express

Indien u met een manuele overschrijving wenst te betalen, kan dit ook, maar dit vertraagt het proces van orderbevestiging en dus van verzending.

levering en leveringstijd

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De levering van de producten gebeurt  op het leveringsadres dat door de koper werd opgegeven.

In het kader van de regels van de koop op afstand zal The Foresthouse bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvang je binnen de 14 dagen na plaatsing van je bestelling bericht en heb je in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

The Foresthouse is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de producten of bij staking. De koper is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

prijzen

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

aanbod

Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld afmetingen, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, kan je vooraf contact op te nemen met hello@theforesthouse.be of telefonisch via +32(0)472 31 43 95.

Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. Je zal via een e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

zichttermijn / herroepingsrecht

Als particuliere consument beschikt u over een termijn van 14 dagen waarbinnen u kunt verzaken aan uw aankoop. Mochten onze producten niet voldoen aan uw wensen, dan kan u dit melden en terugzenden op voorwaarde dat de verpakking intact is gebleven en indien het geen product is die speciaal voor u werd besteld. Derhalve zal een geopende verpakking u niet meer toelaten af te zien van de aankoop. Dit verzaakrecht geldt niet voor zakelijke klanten. Dit verzaakrecht geldt niet voor producten op bestelling speciaal voor de klant en/of met levertijd van 1 of meer weken.

Stappenplan om te retourneren:

 • mail ons (hello@theforesthouse.be) dat u een artikel wilt retourneren met de reden.
 • u ontvangt via e-mail instructies voor het retourneren van het artikel.
 • stuur het artikel terug naar het retouradres. De retourkosten worden door u gedragen.
 • na ontvangst en goedkeuring, stuurt theforesthouse.be u een ontvangstbevestiging via e-mail. U ontvangt vervolgens een
  tegoed dat 1 jaar geldig is.

Kan ik een product ruilen of omwisselen?

Om te ruilen moet je erop toezien dat de verpakking intact is gebleven en dat het geen product is die speciaal voor u werd besteld. Derhalve zal een geopende verpakking u niet meer toelaten af te zien van de aankoop.

Stappenplan om te ruilen:

 • mail ons (hello@theforesthouse.be) dat u een artikel wilt retourneren met de reden.
 • u ontvangt via e-mail instructies en een retourbon voor het retourneren van het artikel.
 • stuur het artikel terug naar het retouradres. De retourkosten worden door u gedragen.
 • na ontvangst en goedkeuring, kunnen we omruilen en het nieuwe product verzenden. Het nieuwe artikel, indien voorradig, wordt zo spoedig mogelijk verzonden.

Verkeerd artikel?

Verwittig ons via hello@theforesthouse.be binnen de 2 dagen na ontvangst.

Beschadigd artikel?

Verwittig ons via hello@theforesthouse.be binnen de 2 dagen na ontvangst.

Formuleer de beschadiging duidelijk met bijhorende foto’s.

Theforesthouse.be behoudt zich het recht om retouren te weigeren en geen tegoed te schenken of het bedrag niet terug te betalen, wanneer het vermoeden bestaat dat de artikelen reeds gebruikt zijn of door schuld anders dan die van theforesthouse.be of de leverancier van het artikel zijn beschadigd.

retouradres:

The Foresthouse

Gentbos 10

9820 Bottelare

gegevensbeheer

Indien je een bestelling plaatst bij The Foresthouse, dan worden je gegevens opgenomen in ons klantenbestand. The Foresthouse houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zullen je gegevens niet verstrekt worden aan derden.

Theforesthouse.be respecteert jouw privacy en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens.

The Foresthouse maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

garantie en conformiteit

Volgens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering.

Voor producten die online werden aangekocht en bij de koper thuis zijn afgeleverd, dient de koper bij gebreken vooraf contact op te nemen met hello@theforesthouse.be  waarna de koper het product (met aankoopbewijs) op zijn kosten terug dient te bezorgen aan The Foresthouse.

We staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Je bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dien je (alvorens over te gaan tot terugzending aan Theforesthouse.be) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan The Foresthouse.

aanbiedingen

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door jou, behoudt The Foresthouse zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

Mondelinge toezeggingen verbinden The Foresthouse slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbiedingen van The Foresthouse gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. The Foresthouse  kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien jij had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, … of gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, …. op de webshop van The Foresthouse gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

overmacht

The Foresthouse is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Piet Moodshop alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

The Foresthouse  behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

In geen geval is The Foresthouse gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien The Foresthouse.be bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

aansprakelijkheid

The Foresthouse is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze webshop.

eigendomsvoorbehoud

Eigendom van alle door The Foresthouse aan jou verkochte en geleverde zaken blijft bij Theforesthouse.be zolang de je de vorderingen van Theforesthouse.be uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet hebt voldaan. Zolang je de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet hebt voldaan en zolang je de vorderingen van The Foresthouse wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet hebt voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.

toepasselijk recht/bevoegde rechter

Als er een geschil ontstaat voortvloeiend uit onze samenwerkingsovereenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten proberen we dat in eerste instantie met onpartijdige bemiddeling op te lossen. Als we het geschil op deze manier niet kunnen oplossen, laten we ons geschil beslechten door een bevoegde rechter in het arrondissement Gent.

Beide partijen (jij als klant en wij als leverancier) aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.